Annonser som åpenbart er lovstridig, uriktige, villedende eller som strider mot moralske og estetiske krav, kan nektes trykket.

 

Kunden er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at den muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar med avisens tekniske krav.

 

Dagen er uten ansvar for feil i trykkemateriell mottatt fra annonsører, reklamebyrå eller annen avis, og tar ikke ansvar for feil i andre aviser som følger av levering av trykkemateriell.

 

Dagen forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt.

 

Reklamasjon må fremsettes omgående, og senest 5 dager etter innrykk.

 

Dagens ansvar for feil i en annonse er begrenset til annonsens opprinnelige pris.

 

Forskuddsbetaling vil bli krevd i tilfeller vi vurderer det nødvendig.